De Organisatie

De organisatie van Stichting Kinderpostzegels bestaat uit de afdelingen Projecten en Programma’s, Marketing en Communicatie en Bedrijfsvoering. Op ons hoofdkantoor in Leiden werken 35 mensen.

De Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht benoemt de directie en keurt de opgestelde beleids- en meerjarenplannen goed. Daarnaast is de Raad belast met de goedkeuring van de begroting en de jaarrekening van de stichting. Dit is ook vastgelegd in de statuten van Stichting Kinderpostzegels.

De Raad van Toezicht bestaat uit:

  • M.C. de Wilde MBA, voorzitter
  • Dr. C.L. Carabain
  • Drs. Ö. Ermek
  • Mr. A.L.A.M. Stammeijer
  • Drs. M.P. van Leeuwen-Verhaar
  • Drs. J.P. Dekkers RA

De directie
Het bestuur van Stichting Kinderpostzegels Nederland ligt bij de directie. De directie en afdelingshoofden vormen samen het managementteam. Directeur is Sofie Vriends.

Projecten en programma's
Deze afdeling is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van programma's gericht op de ontwikkeling van kwetsbare kinderen, in binnen- en buitenland. Activiteiten binnen de programma's kunnen zijn: financiering van projecten van partners, aangaan van strategische samenwerkingsverbanden, capaciteitsversterking, pleitbezorging en/of onderzoek. Hoofd van de afdeling is Titia Wouters.

Marketing, Communicatie en Fondsenwerving
De afdeling Marketing, Communicatie en Fondsenwerving geeft Stichting Kinderpostzegels bekendheid en organiseert jaarrond activiteiten en acties om fondsen te werven. Binnen deze afdeling is ook het team Service en Informatie ondergebracht, dat onder andere de klantenservice verzorgt. Gezamenlijk organiseert de afdeling de jaarlijkse Kinderpostzegelactie, die zij van a tot z coördineert. Hoofd van de afdeling is Sanne Penders.

Bedrijfsvoering
De afdeling Bedrijfsvoering heeft een ondersteunende taak. Een aantal organisatieonderdelen vallen onder deze afdeling, namelijk: financiën, automatisering, HR en facilitair. Hoofd van de afdeling is Oscar Ruigrok.

Beloningsbeleid
Stichting Kinderpostzegels Nederland volgt de CAO Jeugdzorg en het daarin opgenomen loonfunctiegebouw. Het directiesalaris is ingeschaald volgens de CAO Jeugdzorg en voldoet aan de Adviesregeling Directiefuncties Goede Doelen Organisaties die is opgenomen in de gedragscode Goed Bestuur voor Goede Doelen.

Bezoldiging Raad van Toezicht
De leden van de Raad van Toezicht zijn onbezoldigd en kunnen eventueel gemaakte reiskosten declareren. Een enkeling maakt hiervan gebruik.

Reglement auditcommissie

Treasurystatuut Kinderpostzegels